Usok ng Sunog sa Parang

Kadalasang nagkakaroon ng mga sunog sa parang (wildfire) tuwing mga mainit at tuyong buwan. Habang lumalala ang pagbabago sa klima, inaasahan namin ang mas maraming sunog sa parang at posibleng mas maraming usok ng sunog sa parang papunta sa rehiyon ng Puget Sound.

Ang usok ng sunog sa parang ay nagdadala ng panganib sa kalusugan na kapareho ng dala ng usok ng kahoy, ngunit higit na mas marami pa ang usok ng sunog sa parang. Puno ang usok ng maliliit na partikulo, na lalong mapanganib para sa mga sensitibong grupo — mga bata at mas nakatatanda at taong buntis, may mga problema sa puso o baga (tulad ng hika at COPD (chronic obstructive pulmonary disease)), o na-stroke.

Kahit na mahirap mahulaan kung magkakaroon tayo ng usok ng sunog sa parang ngayong taon, maaari ka pa ring maghanda nang maaga.

Maging Handa Para sa Usok ng Sunog sa Parang:

 • Magpatingin at magtanong sa iyong doktor o medikal na propesyonal nang maaga para gumawa ng plano para sa iyong pamilya bago maapektuhan ng usok ng sunog sa parang ang kalidad ng ating hangin.
 • Kapag mausok ang itsura at amoy ng hangin, maaaring hindi ngayon ang pinakamainam na oras para sa mga panlabas na aktibidad. Gamitin ang iyong pinakamainam na pagpapasya.
 • Regular na tingnan ang ulat sa kalidad ng hangin sa pamamagitan ng tagasubaybay ng aktibidad sa aming home page o sa pamamagitan ng tagasubaybay ng polusyon sa hangin na pinakamalapit sa iyo.

Kung hindi mo kayang manatiling presko sa bahay o kung ikaw ay higit na sensitibo ka sa usok, maaaring mas mainam na manatili muna sa ibang lugar. 

 • Manatiling kasama ang mga kaibigan o kapamilyang hindi apektado ng usok.
 • Maghanap ng ginhawa mula sa usok sa isang malaking komersyal na gusali na may air conditioner at magandang panlinis ng hangin, tulad ng isang "sentro ng pagpapalamig" (mas maraming impormasyon sa ibaba).

Sa Bahay:

 • Para limitahan ang iyong oras sa labas ng bahay, magtabi ng mga kinakailangan tulad ng pagkain, gamot, at iba pang mga kagamitang maaaring kailangan ng iyong pamilya.
 • Maaaring makatulong ang isang napakaepektibong filter na HEPA na ginagamit sa iyong panlinis ng hangin o sistema ng HVAC upang panatilihing malinis ang hangin sa loob ng iyong bahay.
 • Maaari ka ring gumawa ng bentilador na panala (filter fan) para makatulong na linisin ang hangin sa loob ng iyong bahay. Ang kailangan mo lang ay isang box fan (bentilador na hugis kahon), furnace filter (panala ng pugon) (MERV-13 o mas mabuti), at bungee cord o tape. Narito ang mga tagubilin na nagpapakita ng bawat hakbang.
 • Magtalaga ng isang kwarto sa iyong bahay bilang isang “malinis na kwarto.” Ang kwartong ito ay dapat na may pinakakaunting bilang ng bintana o pintuan hangga't maaari, o dapat silang isara upang panatilihing nasa labas ang usok. Gumamit ng panlinis ng hangin sa loob ng bahay o bentilador na panala para gawing mas malinis pa ang bahay. Matuto pa dito.
 • Kung mayroon kang air conditioner, isarado ang pasukan ng sariwang hangin kung mayroon para mapigilan ang pagpasok ng mausok na hangin sa iyong bahay.

Sa Komunidad:

 • Alamin kung nasaan ang pinakamalapit na "sentro ng pagpapalamig". Magandang lugar ang mga sentro ng pagpapalamig tulad ng mga silid-aklatan o mga sentro sa komunidad upang iwasan ang mausok na hangin. 

Iba Pang Opsiyon:

 • Makakatulong ang mga mask na may tatak na "N95" o "N100" na maprotektahan ka mula sa polusyon sa hangin, ngunit hindi nakatutulong ang mga iyon sa lahat ng tao. Dapat lamang gamitin ang mga iyon kapag wala ng ibang pagpipilian. Mangyaring magtanong sa inyong doktor kung naaangkop ito para sa iyo. Narito ang higit pang impormasyon.


Paano ako magpapatala para sa mga alerto sa usok ng sunog sa parang sa kalidad ng hangin?

May ilang paraan para magpatala para sa mga update kapag naaapektuhan ng usok ng sunog sa parang ang kalidad ng hangin sa ating rehiyon.

Mga Alerto sa Text:

 • I-text ang WILDFIRES sa 313131

Mga Alerto sa Email:


Paano maaaring maapektuhan ng usok at abo ang aking kalusugan?

Ang laki ng mga partikulo ng polusyon, na tinatawag na particulate matter o PM (particulate matter), ay may direktang kaugnayan sa potensiyal nilang magdulot ng mga problema sa kalusugan. Sinusukat ang PM gamit ang mga mikrometro (µm)

Kapag may kaganapang nagdudulot ng usok ng sunog sa parang, maaaring maraming iba't ibang partikulo sa hangin. Ang malalaking PM tulad ng abo (PM na may diyametrong mas malaki sa 10µm) ay makikita gamit ang ating mata at maaaring nakababahala ito, ngunit may mga natural na pandepensa ang ating katawan upang pigilan ang malalaking partikulo na ito mula sa pagpasok sa ating mga baga, kahit na maaaring magdulot ang mga ito ng iritasyon sa mga mata, ilong, at lalamunan.

Ang ibang mga partikulo mula sa kahoy, o usok ng sunog sa parang, ay maaaring higit na mas maliit (PM na may diyametro na 2.5µm o mas maliit sa 2.5µm, humigit-kumulang 3% ng diyametro ng buhok ng tao) at mas mapanganib sa ating kalusugan. Hindi nakikita ng ating mga mata ang maliliit na partikulong ito at maaaring malanghap ito papunta sa pinakamalalim na bahagi ng ating mga baga. Maaaring magdulot ang mga partikulong ito ng mga mas malubhang problema sa kalusugan, tulad ng problema sa paghinga at puso.